خاطره - 1

به یارو صاب مغازه میگم خونه مون رتیل داره، یه سمّ خوب میخام.
میگه چاه توالتتون در داره!؟

بعد هی میگن واسه ترکا جوک نسازین.

No comments:

Post a Comment